Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2023 (Legea 269/2023)

publicata in Monitorul Oficial nr. 1215 din 19 Decembrie 2022.

Vezi aici Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2011
 
Art.1.

Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2023 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2023.

Art.2.
 1. Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
 2. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.
Art.3.
 1. Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 111.502.131 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 111.502.131 mii lei la credite bugetare şi de 111.522.133 mii lei la credite de angajament.
 2. Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 199.819 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 155.455 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 44.364 mii lei.
 3. Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 şi 5/03.
 4. Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea pe fişele programelor bugetare este prevăzută în anexa nr. 4/03.
Art.4.
 1. Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
 2. Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.
Art.5.
 1. Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 2.157.134 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.157.134 mii lei la credite bugetare şi în sumă de 2.133.111 mii lei la credite de angajament.
 2. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 1.877.123 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 23.969 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 1.853.154 mii lei.
 3. Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 şi 5/04.
 4. Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu detalierea pe fişele programelor bugetare este prevăzută în anexa nr. 4/04.
 5. Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 6/04.
Art.6.
 1. În anul 2023, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale.
 2. Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).
Art.7.

Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Art.8.

Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Art.9.

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" şi al capitolului 80.04 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

Art.10.
 1. Virările de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" şi 60 "Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR".
 2. Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, virările de credite de angajament şi credite bugetare care se realizează potrivit prezentei legi pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a investiţiilor/reformelor noi aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, se pot efectua pe tot parcursul anului 2023, cu modificarea corespunzătoare a anexelor nr. 4/03 şi 4/04.
Art.11.
 1. În anul 2023, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.
 2. Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.
 3. Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu autorităţile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2024-2026 şi anii ulteriori şi să modifice Programul de investiţii publice.
 4. Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
Art.12.
 1. Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura din bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.
 2. În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament şi credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi utilizate în lipsa disponibilităţilor din prefinanţările/avansurile primite, dacă acordurile de finanţare nu prevăd altfel.
 3. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (2) se aplică liderilor/partenerilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat şi, respectiv, bugetul asigurărilor pentru şomaj numai pentru finanţarea acţiunilor proprii ale acestora.
 4. Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13.
 1. Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii/mecanismului în maximum 30 de zile calendaristice de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
 2. Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.
 3. Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
Art.14.
 1. Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite de angajament şi credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la:
  a) titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
  b) titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" prevăzut la art. 15 alin. (2);
  c) titlul 60 "Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR".
 2. În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament neutilizate şi credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.
 3. Se interzice instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
 4. Sumele prevăzute pe total la alineatul bugetar "Finanţare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" nu pot fi diminuate.
 5. Virările de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi modificările şi virările prevăzute la art. 11 alin. (2) - (4) se efectuează de către ordonatorul principal de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi/sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, modificate în mod corespunzător.
 6. Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
Art.15.
 1. Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi, pentru asigurarea cofinanţării publice şi a cheltuielilor neeligibile conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare încheiate cu autorităţile de management, respectiv avizelor de principiu emise de acestea în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, să introducă creditele de angajament şi creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2024-2026 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
 2. Prin derogare de la art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, respectiv titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
 3. Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, virări de credite bugetare de la titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, cu modificarea corespunzătoare a anexelor, pentru asigurarea sumelor necesare finanţării proiectelor/investiţiilor/reformelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, inclusiv de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (4).
 4. Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
 5. Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor alin. (1) - (4) se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.
 6. Sumele prevăzute pe total la articolul/alineatul bugetar "Finanţare externă nerambursabilă" din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi diminuate.
 7. Ordonatorul principal de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător.
 8. Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (1) - (5).
Art.16.
 1. În anul 2023, pentru asigurarea sumelor necesare finanţării proiectelor/investiţiilor/reformelor aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare şi credite de angajament la titlul 60 "Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR" de la titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, după caz, inclusiv de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (4), şi să modifice corespunzător anexele nr. 4/03 şi 4/04.
 2. Se autorizează Ministerul Finanţelor să aprobe, la propunerea ordonatorului principal de credite, repartizarea pe trimestre, ca urmare a modificărilor efectuate potrivit alin. (1).
 3. Sumele prevăzute pe total la articolul bugetar "Fonduri europene nerambursabile" din cadrul titlului 60 "Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR" nu pot fi diminuate.
Art.17.

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.

Art.18.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 lei.

Art.19.

În anul 2023, cota contribuţiei pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 17% din contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 2203 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.20.
 1. Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.
 2. Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.
 3. Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul din care se finanţează drepturile respective.
Art.21.

Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Art.22.

Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei "C - Alte cheltuieli de investiţii" în programul de investiţii publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art.23.
 1. Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezintă limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2023 şi să comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 3. Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 20 "Bunuri şi servicii" la nivel de articol şi alineat, potrivit clasificaţiei bugetare.
 4. Ordonatorul principal de credite are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea prevăzuta la alin. (3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 5. Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2023, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 6. În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (4) şi (5), Ministerul Finanţelor este autorizat să nu aprobe cererile de deschideri de credite transmise de ordonatorul principal de credite, cu excepţia cererilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asistenţă socială.
Art.24.

Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.