Pensia anticipata, nediminuata

 

Aceasta pagina a fost modificata ultima data in luna martie 2020

Poate fi obtinuta conform legii pensiilor 263/2010 de catre persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • varsta mai mica cu cel mult 5 ani fata de varsta standard de pensionare
 • stagiul de cotizare mai mare cu cel putin 8 ani decat stagiul complet de cotizare Varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare depind de gen (masculin sau feminin) si de luna si anul de nastere. Ele sunt precizate in anexa nr 5 la legea pensiilor 263/2010 si pot fi vazute pe site-ul nostru aici

Anticiparea de cel mult 5 ani fata de varsta standard de pensionare nu se cumuleaza cu nicio alta reducere reglementata de legea pensiilor 263/2010 sau de alte acte normative.

Stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata, se constituie din:

 • stagiul de cotizare lucrat
 • stagiul de cotizare suplimentar aferent stagiilor lucrate in grupele de munca (3 luni pe an intreg lucrat in grupa II de munca, 4 luni pe an intreg lucrat in grupa conditii deosebite si 6 ani pe an intreg lucrat in grupele I sau conditii speciale).
 • stagiul de cotizare asimilat pentru perioada de somaj.
 • stagiile de cotizare realizate in strainatate in tarile cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale in domeniul asigurarilor sociale si in care in aceste acorduri se prevede expres ca acestea se recunosc pentru pensiile anticipate. Exemplu in acordurile bilaterale in domeniul asigurarilor sociale incheiate cu tarile din Uniunea Europeana este prevazut acest drept.

Nu sunt luate in calcul urmatoarele stagii:

 • Stagiul asimilat pentru perioada cat se beneficiaza de pensie de invaliditate.
 • Stagiul asimilat pentru perioada stagiului militar
 • Stagiul asimilat pentru perioada studiilor universitare
 • vechimea in munca realizata in sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii.

Cuantumul pensiei anticipate
Se stabileste asemanator celei al pensiei pentru limita de varsta Stagiul de cotizare necesar pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata NU poate fi completat prin incheierea unui contract de asigurare socialacu casa teritoriala de pensii incheiat dupa 01 ianuarie 2018.

Cererea de pensionare

 • se depune impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor de pensionare incepand cu data indeplinitii conditiilor de pensionare la casa teritoriala de pensii de care apartine domiciliul titularului pensiei. Daca data indeplinirii conditiilor de pensionare este zi nelucratoare cererea se poate depune in prima zi lucratoare care urmeaza cerand ca drepturile sa fie acordate din data in care se indeplinesc conditiile de pensionare.
 • poate fi retrasa de persoana care a depus-o pana la emiterea deciziei de pensionare.

Actele necesare inscrierii la pensie anticipata, dupa caz sunt urmatoarele:

 • cerere tip pentru inscriere la pensie pusa la dispozitie la ghiseul casei teritoriale de pensii. Ea este prezentata in la normele de aplicare ale legii pensiilor 263/2010
 • carnetul de munca (original si copie)
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie)
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie)
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata
 • actele de stare civila ale solicitantului BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie)
 • livretul militar (original si copie)
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi (original). Acestea pot fi depuse si ulterior depunerii dosarului pana la data transformarii pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta.
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar in strainatate. Aceasta poate fi depusa si ulterior depunerii dosarului pana la data transformarii pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta (original).
 • adeverinte privind incadrarea activitatii in grupele I si II de munca, in conditii deosebite si speciale (in original), Modelele sunt prezentate in , si la normele de aplicare ale legii pensiilor 263/2010 (original)
 • dovada incetarii activitatii (original). Aceasta poate fi depusa si ulterior depunerii dosarului pana la data primirii deciziei de pensionare cu pensie anticipata.
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie)
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al decretului-lege 118/1990, republicat, si/sau al legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (original)
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie (original).

Decizia de acordare a pensiei anticipate

 • este prevazut ca sa fie emisa in timp de 45 zile de la data depunerii cererii de pensionare.
 • este prevazut sa se comunice in termen de 5 zile de la data emiterii.

Anularea deciziei de acordare a pensiei anticipate
Se poate face la cererea titularului in termen de 30 zile de la comunicare.

Pensia anticipata se plateste
In luna urmatoare celei in care s-a primit decizia de pensionare daca la dosarul de pensie a fost depusa dovada incetarii activitatii sau in luna urmatoare celei in care s-a depus dovada incetarii activitatii daca aceasta a fost depusa ulterior. Prima pensie va contine si drepturile restante.
In cazul in care dovada activitatii se depune ulterior depunerii cererii de pensie anticipata pensia se acorda de la data depunerii cererii iar punerea in plata se face de la data depunerii dovezii de incetare a activitatii. In perioada de la depunerea cererii pana la data de depunerii dovezii de incetare a activitatii pensia anticipata se suspenda.
Pensia anticipata se plateste lunar la alegere:

 • la domiciliu prin mandat postal,
 • in cont curent sau in cont de card la una din bancile cu care Casa Nationala de Pensii Publice a incheiat conventii in acest sens.

Suspendarea platii pensiei anticipate se face incepand cu luna urmatoare in care:

 • Pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca potrivit prevederilor acesteea pensia se plateste de catre celalalt stat.
 • Pensionarul cu pensie anticipata realizeaza venituri lunare pe baza unui contract de munca, din activitati elective in cadrul autoritatii executive,legislative sau judecatoresti sau ca ca membru intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti
 • La cererea pensionarului.

Recalcularea pensiei anticipate se face:

 • prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de de cotizare realizate anterior inscrierii la pensie anticipata, nevalorificate la stabilirea acesteea.
 • in cazul depunerii unor declaratii rectificative ce modifica veniturile si/sau stagiile de cotizare valorificate la stabilirea acesteea.

Documente necesare recalcularii:

 • cerere de recalculare
 • talon de pensie
 • actul de identitate al solicitantului BI/CI.
 • adeverinte care dovedesc eventualele venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior datei de 01 aprilie 2001 nevalorificate

Atentie
Stagiile de cotizare realizate pe perioada suspendarii pensiei anticipate se valorifica numai la trecerea de la pensie anticipata la pensie pentru limita de varsta.

Revizuirea pensiei anticipate
Se face din oficiu sau la solicitare in situatia in care, ulterior stabilirii/platii pensiei se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite. Sumele rezultate in urma revizuirii drepturilor de pensie se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriere, calculat de la data constatarii acestor diferente.

Plata pensiei anticipate inceteaza in luna urmatoare celei in care:

 • pensionarul a decedat
 • pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia.

Reluarea platii pensiei anticipate se face la cerere:

 • incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea platii pensiei, daca cererea a fost depusa in termen de 30 zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata.
 • incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea daca depunerea acesteea s-a facut dupa expirarea termenului de 30 zile.
 • de la data suspendarii, numai daca intre data suspendarii si data reluarii platii nu a intervenit, conform legii, o alta cauza de suspendare sau incetare a platii, cu respectarea termenului de prescriere.

Trecerea de la pensie anticipata la pensie pentru limita de varsta

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma, din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin valorificarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a pensiei.